• Čeština
 • English
 • Čeština
 • English

Obchodní podmínky

Obchodní a licenční podmínky

společnosti myTALKEY s.r.o. se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00, IČ: 02385694, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 57779.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní a licenční podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky distribuce a poskytování Talkey produktů Provozovatelem Talkey uživatelům, poskytování licence k software zahrnutém v Talkey, a pravidla užívání Talkey samotnými Talkey uživateli.
  • Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi Provozovatelem a Talkey uživatelem způsobem dle těchto Podmínek, přičemž pravidla pro provádění jejich jednostranných změn ze strany Provozovatele jsou uvedena v čl. 16 Podmínek.
 2. DEFINICE POJMŮ

„České koruny“, „CZK“ nebo „“ znamenají průběžně zákonnou měnu České republiky.

Data“ znamenají informace v digitální (číselné) podobě uložené např. v operační paměti počítače nebo na záznamovém médiu (pevný disk, CD, paměťová karta apod.) a určené k počítačovému zpracování.

EUR“ znamenají průběžně zákonnou měnu států eurozóny, tj. území Evropské unie, na kterém se používá společná evropská měna.

Internetové stránky Provozovatele“ znamenají www.talkey.com

„Kalendářní rok“ je období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců počínající 1.lednem a končící 31. prosincem.

„Kupní cena“ znamená kupní cenu za Talkey klíč a/nebo úplatu za Licence subscription.

Licence subscription“ znamená placené poskytnutí Talkey v průběhu Období Služby.

Licenční kód“ znamená kód, který umožňuje Talkey uživateli užívání Talkey.

„Middleware“ je softwarové vybavení, sloužící ke komunikaci mezi počítačem Talkey uživatele a Tokenem, automaticky instalované na počítač Talkey uživatele na základě (i) připojení Talkey klíče nebo (ii) instalace Talkey software.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Období Služby“ je doba, po kterou je možné využívat Talkey; není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, délka období je 1 rok ode dne aktivace Licenčního kódu, avšak za podmínky, že bude Licenční kód aktivován nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho zakoupení Talkey uživatelem. Nejkratší Období Služby může činit 30 dní.

„Podnikatel“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li osoba v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v Podmínkách pro podnikatele.

Pracovní den“ znamená den (jiný než sobota a neděle), kdy jsou banky v Praze, v České republice otevřeny k obchodování.

„Provozovatel“ znamená společnost myTALKEY s.r.o. se sídlem Obránců míru 237/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 02385694, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 57779, provozující Službu a poskytující licenci k užití souvisejícího software.

„Služba“ znamená službu poskytovanou Provozovatelem v různých verzích podle formy šifrované komunikace a šifrování souborů, sloužící k ochraně elektronické komunikace mezi Talkey uživateli prostřednictvím šifrování jejího obsahu a k ochraně elektronických souborů prostřednictvím šifrování jejich obsahu.

„Služba TalkeyHARD“ je verze Služby, umožňující; ochranu e-mailové komunikace prostřednictvím šifrování jejího obsahu, a ochranu počítačových souborů prostřednictvím šifrováním jejich obsahu za použití  Tokenu, veřejného a soukromého klíče a příslušného software; není-li stanoveno jinak, vztahují se tyto Podmínky na tuto verzi Služby;

„Služba TalkeySOFT“ a „TalkeyGDPR“ je verze Služby, umožňující; nižší ochranu e-mailové komunikace prostřednictvím šifrování jejího obsahu, a nižší ochranu počítačových souborů prostřednictvím šifrování jejich obsahu v důsledku použití pouze softwarového úložiště klíčů (místo Tokenu), veřejného a soukromého klíče a příslušného software. Při využívání této verze Služby se k zařízení Talkey uživatele nepřipojujeToken, přičemž i v případě, že je dále v textu uvedeno jinak; tak je pro tuto verzi místo Tokenu využito softwarové úložiště certifikátů.

„Služba 30 dní zdarma“ je zkušební verze Služby TalkeySOFT, umožňující; nižší ochranu e-mailové komunikace prostřednictvím šifrování jejího obsahu, a nižší ochranu počítačových souborů prostřednictvím šifrování jejich obsahu v důsledku použití pouze softwarového úložiště klíčů (místo Tokenu), veřejného a soukromého klíče a příslušného software. Při využívání této verze Služby se k zařízení Talkey uživatele nepřipojuje Token, přičemž i v případě, že je dále v textu uvedeno jinak; tak je pro tuto verzi místo Tokenu využito softwarové úložiště certifikátů. Provozovatel negarantuje žádným způsobem funkčnost a dostupnost této verze Služby, i v případě že je dále v textu uvedeno jinak.

Spotřebitel“ je každá fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná. Uvede-li fyzická osoba v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v Podmínkách pro podnikatele.

„Talkey“ znamená software (počítačový program) vyvinutý Provozovatelem či jeho zaměstnanci, který umožňuje šifrování dat za využití Middleware (v případě šifrovaní pomocí Tokenu) a službu poskytovanou Provozovatelem v různých verzích podle formy šifrované komunikace a šifrování souborů, sloužící k ochraně elektronické komunikace mezi Talkey uživateli prostřednictvím šifrování jejího obsahu a k ochraně elektronických souborů prostřednictvím šifrování jejich obsahu.

„ Token“ znamená přenosné hardwarové zařízení obsahující šifrovací certifikát Talkey uživatele, jehož prostřednictvím probíhá šifrování a dešifrování dat Talkey uživatele.

„Talkey produkt“ znamená jakýkoliv hardware, software či Službu Provozovatele nebo jejich kombinaci tak jak jsou uvedeny v těchto Podmínkách, případně podrobněji popsány na internetových stránkách Provozovatele.

Talkey uživatel“ se pro účely těchto Podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, které bylo uděleno právo užívat Službu pro svoji osobní či korporátní potřebu.

Třetí osoba“ znamená jakoukoli osobu nebo subjekt se samostatnou právní subjektivitou v souladu s právním řádem jakékoli jurisdikce, zejména včetně jakékoliv korporace, správce, vykonavatele, vlády, státu nebo státního úřadu nebo partnerství dvou nebo více předcházejících subjektů.

USD“ znamená průběžně zákonnou měnu Spojených států amerických.

Záložní USB“ je přenosné hardwarové paměťové zařízení k účelu zálohování soukromého klíče Talkey uživatele.

„Zařízení“ je počítač nebo elektronické mobilní zařízení používané Talkey uživatelem za účelem přenosu či uložení Dat.

 1. POPIS SLUŽBY
 • Služba je založena na využití šifrovacích certifikátů k šifrování elektronické komunikace a souborů mezi Talkey uživateli prostřednictvím podporovaného e-mailového klienta a operačního systému.
 • K využití Služby a zašifrování elektronické komunikace nebo souborů se vyžaduje, aby Zařízení Talkey uživatele a jeho internetové připojení splňovaly minimální požadavky, které jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele. Podmínkou využití Služby je dále uhrazení Kupní ceny za Licence subscription na Období Služby, v němž Talkey uživatel bude Službu využívat. Kupní cena na první Období Služby se platí při prvním uzavření smlouvy o poskytnutí Talkey produktu. Má-li Talkey uživatel zájem o užívání Služby i po skončení Období Služby, tj. o prodloužení Talkey, musí uhradit Kupní cenu za Licence subscription na následující Období Služby. Kupní cena na následující Období Služby se vztahuje vždy výhradně k té verzi Služby, za níž je placena.
 • Talkey uživatel, který chce Službu využít, je povinen před odesláním e-mailu, který má být zašifrován, nebo požadavkem na zašifrování souboru, ke svému Zařízení připojit Token (verze produktu TalkeyHARD). Pokud Talkey uživatel využívá verzi se softwarovým úložištěm certifikátů (TalkeyGDPR a TalkeySOFT), Token se nepřipojuje. Ve fázi výběru adresáta e-mailu nebo příjemce zašifrovaného souboru proběhne v rámci Služby ověření, zda adresát je uživatelem Služby s uhrazenou Kupní cenou za Licence subscription na dané Období služby. Odeslání šifrovaného e-mailu nebo zašifrování souboru s využitím Služby je možné pouze v případě, že Talkey uživatel k Zařízení připojil Token a uhradil Kupní cenu.
 • E-mail nebo soubor je zašifrován způsobem umožňujícím jeho rozšifrování a přečtení pouze odesílateli a adresátovi e-mailu nebo souboru. V rozsahu limitů šifrovacích nástrojů, použitých v rámci Služby, není e-mail nebo soubor rozšifrovatelný pro ostatní uživatele Služby s výjimkou jejich adresátů. Talkey uživatel však bere na vědomí, že podle současných technologických standardů není možné vyvinout počítačový program, který by byl zcela bezchybný. Uzavřením smlouvy Talkey uživatel potvrzuje, že se seznámil s technickou specifikací Tokenu, softwarového úložiště certifikátů, a šifrovacích mechanismů a je si vědom jejich bezpečnostních limitů a omezení.
 • Adresát e-mailu odeslaného prostřednictvím Služby, nebo příjemce zašifrovaného souboru, je k jeho přečtení povinen připojit ke svému Zařízení Token, pokud Talkey uživatel využívá verzi se softwarovým úložištěm certifikátů (verze GDPR a SOFT) Token se nepřipojuje, přičemž musí mít v době pokusu o přečtení e-mailu nebo souboru uhrazenu Kupní cenu za Licence subscription na dané Období služby.
 • Pro účely užívání Služby Provozovatel Talkey uživateli poskytuje dle verze Služby:
  1. Token – hardwarové USB zařízení s bezpečnostní certifikací FIPS 140-2 level 3; Token není možné použít jako univerzální token k jiným účelům mimo Službu,
  2. Záložní USB dodávané Provozovatelem Talkey uživateli společně s Tokenem ,
  3. přístup ke Službě, která zahrnuje:
   1. licenci k užití software Provozovatele zahrnutého v Talkey a dle verze Služby licenci k souvisejícímu Middleware sloužícímu ke komunikaci mezi Zařízením Talkey uživatele a Tokenem pro účely příslušné verze Služby v rozsahu dle čl. 13 Podmínek;
   2. přístup k aktualizacím a novým verzím Talkey,
   3. přístup k certifikačním serverům Služby, sloužícím k ověřování platnosti certifikačnich klíčů jednotlivých Talkey uživatelů a k zajištění přístupu k veřejným klíčům,
   4. oprávnění využívat e-mailovou a telefonickou podporu Provozovatele v rozsahu a způsobem dle čl. 11 těchto Podmínek,

přičemž v případě, že Talkey uživatel za podmínek čl. 3.8 Podmínek uzavírá smlouvu na nové Období Služby, není dodání nového Tokenu a záložního USB předmětem smlouvy. Jednotlivé další doprovodné služby poskytované Provozovatelem dle tohoto článku k užívání Služby jsou zpoplatněny dle ceníku služeb Provozovatele, dostupného na internetových stránkách Provozovatele.

 • Služba je vázána vždy na konkrétní e-mailovou adresu, přičemž Talkey uživatel je v rámci uhrazené Kupní ceny oprávněn Službu samostatně zřídit k počtu e-mailových adres dle verze Služby. Talkey uživatel je rovněž v rámci uhrazené Kupní ceny oprávněn pro tytéž e-mailové adresy aktivovat více Tokenu, které je oprávněn samostatně zakoupit od Provozovatele za cenu stanovenou pro verze TalkeyHARD. Talkey uživatel je oprávněn e-mailovou adresu, k níž je Služba zřízena, jednou za Období Služby zdarma změnit, na základě žádosti zaslané Provozovateli. Vyšší počet změn e-mailových adres v průběhu Období Služby je zpoplatněn dle ceníku Provozovatele.
 • Talkey uživatel je povinen chránit Záložní USB před ztrátou, zničením nebo zneužitím Třetí osobou, a držet jej odděleně od Talkey klíče. Záložní USB slouží k obnovení osobního certifikátu Talkey uživatele v případě ztráty nebo zničení Tokenu, přičemž obsahuje jedinou zálohu sloužící k tomuto účelu. Provozovatel neručí za bezchybnou funkčnost Záložního USB po celou dobu trvání smluvního vztahu s Talkey uživatelem. Vzhledem k tomu, že nefunkčnost, ztráta nebo zpřístupnění Záložního USB nebo jeho obsahu Třetím osobám může vést k nedostatečnému zabezpečení e-mailové komunikace nebo souborů Talkey uživatele a k úniku šifrovaného obsahu k Třetím osobám a k nemožnosti přečtení zašifrované e-mailové komunikace nebo souborů, doporučuje Provozovatel Talkey uživatelům vytvoření další zálohy osobního certifikátu i na jiných úložištích.
 • V případě ztráty nebo nefunkčnosti Tokenu nebo Záložního USB je Talkey uživatel oprávněn kontaktovat Provozovatele prostřednictvím uživatelské podpory způsobem dle čl. 11 těchto Podmínek.
 1. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
  • Spotřebitel učiněním objednávky souhlasí s uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek daného operátora Talkey uživatele; Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky v souvislosti s uzavřením smlouvy na dálku,s výjimkou např. nákladů na přepravu).
  • Provozovatel požaduje úhradu Kupní ceny před převzetím Talkey produktu Talkey uživatelem od Provozovatele. Povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká Talkey uživatelů, kteří požadují Talkey produkt ve větším množstevním rozsahu nebo se specifickými požadavky.
  • Smlouva o poskytnutí Talkey produktu opravňuje Talkey uživatele užívat Talkey po Období Služby, které je definováno v čl. 2 Podmínek. Kupní cena a Období Služby jsou uvedeny u jednotlivého Talkey produktu na internetových stránkách Provozovatele nebo jsou sděleny Talkey uživateli před uzavřením smlouvy na základě jeho poptávky.
  • V Kupní ceně za Talkey produkt je zahrnuta i úplata za poskytnutí licence dle čl. 13 Podmínek.
  • Kupní cena, jakož i další ceny jsou na internetových stránkách Provozovatele uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Talkey produktu se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
  • V případě, že Talkey uživatelem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů a za podmínek stanovených v čl. 9 Podmínek.
  • V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením Talkey produktu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže Talkey produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
  • V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u Provozovatele přes kontaktní formulář na internetové stránce Provozovatele nebo na email Provozovatele, příp. se lze obrátit se stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách coi.czSpotřebitel má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů ze smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou k dispozici na https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ PRODLOUŽENÍ
  • Smlouvu lze uzavřít prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách Provozovatele nebo mimo internetový obchod prostřednictvím obchodního zástupce nebo smluvního prodejce Provozovatele, prostřednictvím e-mailu, faxu, telefonicky či jinak.
  • Objednávka musí obsahovat jméno, příjmení, adresu nebo firmu, sídlo, u podnikatele i IČ, příp. DIČ, přesnou adresu plátce (pokud se liší od adresy objednavatele), přesnou adresu místa dodání a kontaktní osobu (pokud se liší od adresy objednavatele), e-mail a telefon na kontaktní osobu či objednavatele, dále jednoznačné určení Talkey produktu, jeho cenu, požadované množství a požadované dodací podmínky, jako je termín dodání a jiné specifické požadavky.
  • Objednavatel učiněním své objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Podmínek, že s nimi souhlasí a cítí se jimi vázán, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
  • Objednavatel je povinen před odesláním objednávky zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil.
  • Objednavatel je vázán svou objednávkou či návrhem až do jejich akceptace Provozovatelem anebo odmítnutí Provozovatelem. Lhůta pro akceptaci či odmítnutí Provozovatelem činí pět pracovních dnů.
  • Není-li smlouva uzavírána prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách Provozovatele, pak je smlouva uzavřena na základě objednávky objednavatele okamžikem, kdy přijetí objednávky objednavatele Provozovatelem nabývá účinnosti, tedy okamžikem doručení souhlasu Provozovatele objednavateli, přičemž přijetí objednávky bude provedeno Provozovatelem formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu objednavatele uvedenou v objednávce. V odůvodněných případech si Provozovatel vymiňuje uzavření písemné smlouvy. V tomto případě je smlouva považována za uzavřenou až po jejím podpisu oběma smluvními stranami. V odůvodněných případech, a to zejména u nestandardních požadavků, nebo pokud existují ze strany Provozovatele pochybnosti o schopnosti objednavatele zaplatit v termínu splatnosti objednávku, je Provozovatel oprávněn požadovat zálohovou platbu. Dodací termín uvedený na potvrzení objednávky se pak počítá od uhrazení zálohy. Provozovatel může stanovit finanční limit nebo jiné podmínky, při kterých je objednávka vyřizována pouze na dobírku nebo na zálohovou platbu.
  • Je-li Talkey uživateli na základě jeho poptávky učiněn jakýmkoliv způsobem návrh na uzavření smlouvy, je Provozovatel vázán tímto návrhem po dobu 14 dnů ode dne jeho odeslání nebo při osobním jednání předložení Talkey uživateli, není-li v návrhu uvedena lhůta delší.
  • V případě návrhu na uzavření smlouvy ze strany Provozovatele je smlouva uzavřena okamžikem přijetí návrhu Talkey uživatelem. Talkey uživatel je povinen doručit přijetí návrhu ve lhůtě dle čl. 7 Podmínek jakýmkoliv způsobem zachycujícím přijetí návrhu. Pokud má některá ze smluvních stran připomínky na doplnění nebo změnu návrhu druhé smluvní strany, považují se takové připomínky za nový návrh smluvní strany.
  • Přijetím návrhu Provozovatele akceptuje Talkey uživatel rovněž Podmínky, které tvoří součást smlouvy.
  • Uzavření smlouvy prostřednictvím internetových stránek Provozovatele
  • Objednavatel na internetových stránkách Provozovatele vloží vybranou položku (Talkey produkt) do virtuálního nákupního košíku, zadá své identifikační a fakturační údaje, vybraný způsob platby a dodání, které jsou k dispozici na internetových stránkách Provozovatele. Po vyplnění všech těchto údajů a odsouhlasení aktuální verze Podmínek objednavatel pokračuje na souhrn objednávky. V tomto souhrnu objednávky má objednavatel možnost kontrolovat vložené údaje. Objednavatel má v této fázi objednacího procesu poslední možnost zjistit a prostřednictvím návratu k předchozím krokům objednávky opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky, příp. jinak měnit vložené údaje. Kliknutím na tlačítko „objednat“ je vytvořena objednávka objednavatele, která je závazným návrhem na uzavření smlouvy a vyjadřuje úmysl objednavatele uzavřít smlouvu. V případě, že objednavatel zvolil některý z bezhotovostních způsobů platby, je vyzván k jejímu provedení. Objednávka je dokončena až provedením bezhotovostní platby. Provozovatel neprodleně automaticky informuje objednavatele o obdržení jeho objednávky, toto potvrzení však ještě není závazným souhlasem s návrhem na uzavření smlouvy objednavatele. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem, ve kterém je objednavateli doručeno závazné potvrzení jeho objednávky Provozovatelem, ve kterém Provozovatel souhlasí se specifikací Talkey produktu a Kupní cenou, případně potvrzuje přijetí platby (zvolil-li objednavatel bezhotovostní platbu). Vzniklou smlouvu lze měnit či zrušit pouze na základě dohody stran, ze zákonných důvodů a z důvodů uvedených v těchto Podmínkách.
  • Smlouva (příp. objednávka a potvrzení o jejím přijetí jakožto akceptace) bude u Provozovatele uložena po dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let ode dne jejího ukončení. Na žádost Talkey uživatele umožní Provozovatel její zpřístupnění Talkey uživateli, třetím osobám nikoli. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto Podmínky byly jako součást závazného potvrzení objednávky včetně rekapitulace objednávky zaslány spotřebiteli e-mailem. Pokud tomu taky není, automaticky jsou též k dispozici na internetových stránkách Provozovatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Talkey uživatelem.
  • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Provozovatele při uvedení ceny Talkey produktu v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Provozovatel povinen dodat objednavateli Talkey produkt za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že objednavateli bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto Podmínek. Jakmile tuto chybu Provozovatel zjistí, upozorní na ni objednavatele. Pokud objednavatel nesouhlasí se zvýšením ceny, Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.
  • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Talkey uživatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
  • Talkey uživatel si je vědom toho, že mu uzavřením smlouvy nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Provozovatele nebo smluvních partnerů Provozovatele, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
  • V případě, že vznikne nesoulad nebo rozpor mezi smlouvou, přílohami smlouvy a těmito Podmínkami, mají tyto dokumenty právní přednost v následujícím pořadí: smlouva, přílohy smlouvy a tyto Podmínky. Tyto Podmínky mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají kogentní povahu.
  • Smlouvu uzavřenou na Období Služby lze prodloužit uhrazením Kupní ceny za Licence subsricption na další Období Služby, přičemž po přijetí platby zašle Provozovatel Talkey uživateli daňový doklad způsobem uvedeným v čl. 8 Podmínek. Trvání smlouvy o poskytnutí Talkey je prodlouženo okamžikem přijetí ceny za Licence subsricption Provozovatele, přičemž nové Období Služby počíná běžět od ukončení období předchozího (je-li úhrada ceny Talkey uživatelem provedena před jeho ukončením), anebo po přijetí ceny (je-li uhrazeno až po ukončení předchozího Období Služby). Smlouvu lze tímto způsobem prodlužovat opakovaně. Prodloužení smlouvy nevyžaduje zakoupení nového Talkey klíče nebo Záložního USB Talkey uživatelem.
 1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Součástí nabídky Provozovatele na internetových stránkách je označení Talkey produktů a popis jejich hlavních vlastností.
 • Ceny za Talkey produkty jsou platné v době odeslání objednávky objednavatelem a jsou konečné. Ceny za Talkey produkty zahrnující v sobě Licence subscription jsou stanoveny na Období Služby jako ceny paušální bez ohledu na to, v jakém rozsahu Talkey uživatel Talkey produkt využívá. Ceny jsou na internetových stránkách Provozovatele uvedeny bez DPH i včetně DPH. Ceny nezahrnují případná cla nebo jiné náklady spojené s plněním mimo území České republiky. Ceny nezahrnují cenu dopravy, s níž musí být objednavatel seznámen před učiněním objednávky. Akční ceny platí po dobu časově určenou. Slevy v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
 • Speciální či nadstandardní požadavky objednavatele je třeba zvlášť ujednat v textové podobě, jinak k nim nemůže být přihlíženo.
 • Objednavatel má možnost volby mezi následujícími způsoby platby za Talkey produkt, není-li uvedeno, např. v rámci internetového obchodu, jinak:
  1. prostřednictvím on-line platebních metod, dostupných prostřednictvím platební brány v rámci rozhraní internetového obchodu; Náklady za tento způsob platby hradí objednavatel dle podmínek smluvního vztahu mezi objednavatelem a poskytovatelem platební služby.
  2. běžným bankovním převodem na účet Provozovatele; Náklady za tento způsob platby hradí objednavatel dle podmínek smluvního vztahu mezi objednavatelem a poskytovatelem platební služby.
 • formou dobírky při doručení zásilky. Poplatek za tento způsob platby je spotřebiteli sdělen před odesláním objednávky v rámci výběru způsobu platby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nabídnout objednavateli vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
 • V případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zásilky. Úhrada ceny objednavatelem je podmínkou předání zásilky objednavateli. Dobírkou v hotovosti není možné hradit cenu přesahující limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání zásilky. Neuhradí-li objednavatel cenu řádně a včas, je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 • Zdanitelným plněním je pro účetní účely okamžik přijetí platby Provozovatelem. Úhrada ceny podléhá DPH dle platných právních předpisů.
 • Provozovatel vystaví dle obchodních zvyklostí ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednavateli daňový doklad – fakturu, či zjednodušený daňový doklad – paragon. Daňový doklad či zjednodušený daňový doklad vystaví Provozovatel objednavateli po uhrazení ceny Talkey produktu a předá jej objednavateli společně s Talkey produktem, popř. jej zašle v elektronické podobě na e-mail objednavatele uvedený v objednávce. Objednavatel souhlasí s tímto způsobem zaslání daňového dokladu.
 • V případě vícenásobného užití Talkey jedním Talkey uživatelem (větší počet e-mailových adres aktivovaných mezi více Tokenu, zejména v případě zřízení Služby pro více zaměstnanců Talkey uživatele) je Provozovatel oprávněn sjednotit veškerá Období Služby Talkey uživatele tak, aby končila ve stejný den, a veškeré ceny vyúčtovat Talkey uživateli souhrnně. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn na Talkey uživateli požadovat úhradu ceny v poměrné výši za dobu předcházející sjednocenému Období Služby.
 1. DODACÍ PODMÍNKY
 • Dodací podmínky platí pro dodání Talkey produktů v rámci České republiky. V případě dodání Talkey produktů mimo území České republiky může být stanoven odlišný způsob dodání a jiná výše úhrady nákladů na dodání.
 • V případě, že objednavatel zvolí Talkey produkt zahrnující i hardware, je mu Talkey produkt dodán některým z následujících způsobů dopravy, není-li, např. v internetovém obchodu nebo ve smlouvě, stanoven jiný rozsah způsobů nebo způsob dopravy:
  1. prostřednictvím České pošty,
  2. prostřednictvím distribuční společnosti
 • osobním vyzvednutím v předem stanoveném místě.
 • Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na internetových stránkách Provozovatele.
 • Talkey produkt je zpravidla expedován do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, resp. uzavření smlouvy. Při osobním odběru je termín pro vyzvednutí Talkey produktu 10 pracovních dnů od obdržení e-mailu s potvrzením, že Talkey produkt je připraven k vyzvednutí.
 • V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, může Provozovatel či dopravce požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Provozovatel či dopravce odmítnout Talkey produkt/zásilku vydat. Toto oprávnění Provozovatele vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného.
 • Povinnost Provozovatele odevzdat věc Talkey uživateli je splněna předáním zásilky prvnímu dopravci k přepravě pro Talkey uživatele a umožněním Talkey uživateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 • Povinnost Provozovatele odevzdat věc Talkey uživateli – spotřebiteli je splněna v okamžiku, kdy dopravce objednavateli – spotřebiteli zásilku předá. V případě, že doprava bude uskutečněna jiným způsobem než způsobem navrhovaným Provozovatelem, platí pro okamžik předání čl. 6 Podmínek
 • Objednavatel je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Objednavatel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku objednavatel od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.
 • Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje objednavatele – spotřebitele práva věc reklamovat, dává však Provozovateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se smlouvou.
 • V případě, že je z důvodů na straně objednavatele nutno zásilku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednavatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zásilky, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Objednavatel je povinen převzít zásilku při jejím dodání. Nepřevezme-li objednavatel zásilku při dodání, je Provozovatel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý den uskladnění nebo je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Provozovatel může rovněž požadovat náhradu nákladů vynaložených na dodání Talkey produktu.
 • Pokud Talkey produkt nezahrnuje hardware, může být dodání Talkey produktu uskutečněno zasláním Licenčního kódu prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce objednavatele.
 1. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI Z UZAVŘENÉ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ TALKEY PRODUKTU
 • Uzavřením smlouvy o poskytnutí Talkey produktu se Provozovatel dle verze Služby zavazuje:
  1. dodat Token a Záložní USB, je-li jich třeba k poskytnutí Služby,
  2. udělit Talkey uživateli právo k užití  Talkey a Middleware za podmínek stanovených v licenčních ujednání těchto Podmínek,
  3. poskytnout Talkey uživateli přístup k certifikačním serverům Služby prostřednictvím Talkey,
  4. poskytnout Talkey uživateli uživatelskou podporu za podmínek a v rozsahu stanoveném dle těchto Podmínek,
  5. zajistit dostupnost serveru Služby v rozsahu 99,9% celkového času, po který je Služba Talkey uživateli poskytována.
 • Uzavřením smlouvy o poskytnutí Talkey produktu se Talkey uživatel zavazuje:
  1. převzít zásilku, je-li Talkey produkt Talkey uživateli zasílán,
  2. při užívání Talkey postupovat v souladu se smlouvou a těmito Podmínkami,
  3. dodržovat zásady bezpečnosti, zejména se zdržet poskytnutí Tokenu a přístupových údajů (PIN) třetím osobám,
  4. dodržovat minimální systémové požadavky na konfiguraci Zařízení a na internetové připojení,
  5. dodržovat základní bezpečnostní pravidla zabezpečení Zařízení a vnitřní sítě, v níž je Zařízení používáno, dostupné na internetových stránkách Provozovatele,
  6. pravidelně aktualizovat operační systém Zařízení,
  7. dodržovat licenční ujednání.
 • Talkey uživatel bere na vědomí, že smlouva o poskytnutí Talkey produktu v sobě zahrnuje smlouvu o poskytování služeb, licenční smlouvu, příp. smlouvu kupní, a že tyto tvoří jednotný celek a není možné odstoupit jen od některé z nich.
 • V některých případech však může Talkey produkt zahrnovat jen Token, příp. Záložní USB, zejména pokud má Talkey uživatel zájem o dodání více Tokenu, nebo Licence subscription. V takovém případě se ustanovení o právech a povinnostech uvedená výše užijí jen v rozsahu na ně dopadajícím.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
 • Spotřebitel bere na vědomí, že Talkey produkt tvoří jednotný nedílný celek, kdy jeho jednotlivé části nemají samostatný hospodářský význam. Provozovatel sděluje spotřebiteli, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytnutí Talkey produktu bez udání důvodu v případě, že:
  1. již porušil originální (původní) obal Talkey produktu, byl-li Talkey produkt dodán prostřednictvím dopravce nebo vyzvednut osobně,
  2. již aktivoval Licenční kód, byl–li mu Talkey produkt dodán pouze prostřednictvím použití elektronických prostředků, zejména e-mailem.
 • Dokud nenastala skutečnost uvedená v čl. 1. Podmínek, je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:
  1. uzavření smlouvy, je-li mu Talkey produkt dodáván pouze prostřednictvím použití elektronických prostředků, zejména e-mailem,
  2. kdy spotřebitel nebo jiná třetí osoba pro spotřebitele převezme od Provozovatele nebo dopravce Talkey produkt, je-li Talkey produkt dodáván prostřednictvím dopravce nebo má-li být vyzvednut osobně.
 • Pro dodržení lhůty dle čl.2. Podmínek postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Odstoupení od smlouvy může spotřebitel učinit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je možné stáhnout na internetové stránce Provozovatele. Využití formuláře není však povinností spotřebitele a může učinit odstoupení od smlouvy i jinak. Odstoupení dle této smlouvy může být učiněno prostřednictvím e-mailu, zaslaného Provozovateli, nebo v písemné podobě prostřednictvím listovní zásilky zaslané na adresu Provozovatele. Doručení odstoupení potvrdí Provozovatel spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě. Odstoupení od smlouvy nelze realizovat nevyzvednutím nebo nepřevzetím Talkey produktu. Nevyzvednutí nebo nepřevzetí Talkey produktu představuje podstatné porušení smlouvy ze strany Talkey uživatele s důsledky uvedenými v těchto Podmínkách a platných právních předpisech.
 • V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem, je Provozovatel povinen mu vrátit všechny uhrazené peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu zásilky k Talkey uživateli, nejpozději do 14 dní od odstoupení, ne však dříve, než po obdržení vraceného Talkey produktu nebo po prokázání skutečnosti, že Talkey produkt byl odeslán zpět, podle toho, co nastane dříve. V případě, že Provozovatel nabízí více možností dopravy Talkey produktu spotřebiteli, je povinen mu vrátit pouze náklady na dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu ze způsobů dopravy, nabízených Provozovatelem v okamžiku uzavření smlouvy, bez ohledu na to, jaký způsob dopravy spotřebitel skutečně využil.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, dle níž byl Talkey produkt dodán prostřednictvím dopravce nebo byl vyzvednut osobně, spotřebitel zašle nebo předá Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejlépe společně s odstoupením od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, Talkey produkt, který od Provozovatele obdržel. Náklady na vrácení Talkey produktu nese spotřebitel. Způsob vrácení Talkey produktu je ponechán na spotřebiteli. Musí však být v případě potřeby schopen prokázat, že Talkey produkt Provozovateli vrátil. Při vracení Talkey produktu je spotřebitel povinen Talkey produkt řádně zabalit tak, aby při jeho případné přepravě zpět k Provozovateli nedošlo k jeho poškození, jinak odpovídá za snížení jeho hodnoty. Při vracení Talkey produktu nelze Talkey produkt zaslat na dobírku. Spotřebitel je povinen vrátit Talkey produkt v neporušeném původním obalu obsahujícím Talkey produkt tak, jak byl dodán spotřebiteli.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, dle níž byl Talkey produkt dodán pouze elektronicky, nemusí zasílat Provozovateli ničeho. Provozovatel po odstoupení od smlouvy zneplatní Licenční kód zaslaný spotřebiteli.
 • Spotřebitel odpovídá Provozovateli za poškození Talkey produktu jinak než odpovídá běžnému nakládání.
 1. DALŠÍ ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY
 • Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení Talkey uživatelem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. Za podstatné porušení smlouvy Talkey uživatelem se považuje zejména porušení licenčních podmínek, autorských práv nebo značek Provozovatele, nevyzvednutí Talkey produktu v době určené pro osobní odběr nebo v době určené dopravcem, neuhrazení Kupní ceny.
 • Talkey uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě opakované nedostupnosti Služby nad rámec garantované dostupnosti dle čl.1 těchto Podmínek, trvající déle než 2 dny.
 • V případě odstoupení od smlouvy z jakéhokoli důvodu dle tohoto článku vrátí Provozovatel poměrnou část Kupní ceny za Licence subscription, ve výši odpovídající poměru doby, zbývající do ukončení Období Služby, a doby, která uplynula od jeho začátku do účinnosti odstoupení.
 • Odstoupení dle této smlouvy může být učiněno prostřednictvím e-mailu, zaslaného druhé smluvní straně, nebo v písemné podobě prostřednictvím listovní zásilky zaslané na adresu druhé smluvní strany.
 • Odstoupení od smlouvy je účinné doručením odstoupení druhé straně.
 • Smlouvu lze ukončit rovněž výpovědí, a to v případech stanovených v těchto Podmínkách nebo smlouvě. Smlouvu lze v takovém případě vypovědět s výpovědní lhůtou patnácti (15) dnů, počínaje dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď je možné zaslat prostřednictvím e-mailu, zaslaného druhé smluvní straně, nebo v písemné podobě prostřednictvím listovní zásilky zaslané na adresu druhé smluvní strany.
 1. UŽIVATELSKÁ PODPORA
 • Provozovatel poskytuje Talkey uživatelům uživatelskou podporu v následujících formách:
  1. odpovídání e-mailových dotazů,
  2. odpovídání dotazů zadaných prostřednictvím informačního systému (Helpdesk) Provozovatele,
  3. telefonická hot-line.
 • Uživatelská podpora je poskytována v českém a anglickém jazyce, nevyplývá-li ze smlouvy nebo z příručky Provozovatele něco jiného.
 • Nad rámec forem podpory dle čl. 1. Podmínek je Talkey uživateli poskytnut jako součást zásilky tištěný návod k použití Talkey.
 • Nárok na využití uživatelské podpory mají všichni Talkey uživatelé, kteří uhradili Kupní cenu za Licence subscription na Období Služby, v němž žádají o poskytnutí uživatelské podpory. Uživatelé bezplatné verze Služby nemají nárok na poskytnutí podpory. V případě nadměrného množství dotazů na podporu je Provozovatel oprávněn poskytování podpory danému Talkey uživateli omezit.
 • Kontaktní informace pro využití jednotlivých forem podpory jsou dostupné na internetových stránkách Provozovatele, včetně hodin, v nichž jsou pracovníci podpory dostupní, a to po přihlášení Talkey uživatele na těchto stránkách.
 • Dotazy, zaslané prostřednictvím e-mailu, odpovídá Provozovatel nejpozději do 24 hod. od jejich přijetí. Vychází-li konec této lhůty na dobu, v níž podpora není poskytována, je lhůta zachována, je-li odpověď Talkey uživateli zaslána v průběhu 24 hodin od započetí nejbližšího intervalu poskytování podpory.
 • Odpovědí Provozovatele na dotaz ve smyslu výše uvedeného článku se rozumí:
  1. poskytnutí informací k vyřešení problému, nebo
  2. započetí s řešením problému, který nelze vyřešit jednorázovou odpovědí, nebo
  3. zaslání požadavku Talkey uživateli na doplnění poskytnutých informací s ohledem na požadavky dle čl. 2 Podmínek, nebo
  4. odkázání na dostupný zdroj informací dostatečných k zodpovězení dotazu Talkey uživatele, nebo
  5. informování Talkey uživatele, že jeho dotaz nespadá do rozsahu poskytované podpory.
 • Dotazy na uživatelskou podporu musí obsahovat alespoň následující informace:
  1. identifikaci Talkey uživatele;
  2. identifikaci problému včetně popisu jeho projevů, znění systémových hlášek apod.;
  3. specifikaci systémového prostředí Talkey uživatele; a
  4. nabízí-li Provozovatel více druhů Tokenu uvedení druhu Tokenu, pokud je ho třeba k Službě.
 • Provozovatel negarantuje vyřešení problému Talkey uživatele ve lhůtě dle čl. 6 Podmínek. Provozovatel může stanovit bližší podmínky poskytování uživatelské podpory samostatným dokumentem, zveřejněným na svých internetových stránkách.
 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODU, REKLAMACE
 • Provozovatel odpovídá za dostupnost Služby v rozsahu 99,9 % celkové délky Období Služby. Dostupností Služby se rozumí možnost kontaktování certifikačního serveru Služby ze strany Talkey uživatele za účelem zašifrování e-mailu nebo souboru pro jiného Talkey uživatele nebo za účelem jeho přečtení. V případě Období Služby v délce minimálně 12 měsíců se dostupnost měří vždy každý Kalendářní rok samostatně, pro účely těchto podmínek Provozovatel garantuje, že 99,9% doby Kalendářního roku bude Služba dostupná. Případné nedostupnosti se za jednotlivé Kalendářní roky nesčítají. Dostupnost je garantována pouze Talkey uživatelům, kteří mají uhrazenu Kupní cenu za Licence subscription, používají Token způsobem vyžadovaným Provozovatelem, a kteří dodržují minimální systémové požadavky stanovené Provozovatelem.
 • Provozovatel poskytuje záruku na funkčnost Tokenu a Záložního USB v délce 1 roku ode dne jejich dodání. Možnost Talkey uživatelů, kteří jsou spotřebiteli, uplatnit právo z odpovědnosti za vady Talkey klíče a Záložního USB v délce 24 měsíců od jeho převzetí tímto není dotčena.
 • Provozovatel neodpovídá za nefunkčnost tokenu nebo Záložního USB vzniklou neodborným nebo neoprávněným zásahem nebo údržbou nebo mechanickým poškozením Talkey uživatelem nebo třetí osobou, zanedbáním péče o Token či Záložní USB nebo poškozením způsobeným vyšší mocí a dále za nefunkčnost, kterou způsobila některá ze skutečností uvedená v čl.5 Podmínek.
 • Talkey produkt vychází ze současných technologických standardů, kdy není možné vyvinout počítačový program, který by byl zcela bezchybný.
 • Za vadu Talkey produktu nebo za závadu nebo škodu způsobenou Talkey produktem nelze považovat nefunkčnost nebo omezenou funkčnost Talkey a/nebo nemožnost zašifrování obsahu e-mailu nebo jeho přečtení způsobenou zejména:
  1. nesprávným užíváním Talkey, Tokenu, Záložního USB nebo e-mailového klienta;
  2. neoprávněnými zásahy do Talkey, Tokenu nebo Záložního USB;
  3. nedostatečným nebo neexistujícím připojením k internetu;
  4. poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací Talkey uživatelem uživatelské podpoře;
  5. zavirováním lokální sítě Talkey uživatele nebo jeho Zařízení počítačovými viry (spyware, malware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;
  6. provozováním Talkey produktu na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo v aktualizované podobě na internetových stránkách Provozovatele;
  7. nefunkčností nebo chybným nastavením hardware Talkey uživatele;
  8. únikem nebo vyzrazením přístupových údajů k Tokenu třetím osobám;
  9. ztrátou nebo zpřístupněním Talkey klíče či Záložního USB nebo jeho obsahu třetím osobám;
  10. v důsledku dosažení či překročení limitů použitých šifrovacích algoritmů,
  11. provozováním Talkey produktu spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod. Provozovateli nejsou žádné takové programy známy, ale vzhledem k technologickému vývoji nemůže jejich případný vznik vyloučit;
  12. tím, že nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován; nebo
  13. výpadkem služeb třetích osob, které mohou mít vliv na fungování Talkey produktu.
 • Provozovatel není povinen poskytovat uživatelskou podporu a provádět vývoj nebo údržbu starších verzí Talkey produktu.
 • Veškeré reklamace a vytýkání vad Talkey produktu je Talkey uživatel povinen Provozovateli sdělit prostřednictvím uživatelské podpory, způsobem dle čl. 11 Podmínek.
 • Provozovatel neodpovídá a účelem Služby není osvědčování identity Talkey uživatelů. Služba není ekvivalentem ani doplňkem elektronického podpisu dle relevantních právních předpisů. Provozovatel dále neodpovídá za obsah e-mailové komunikace a za důsledky, způsobené porušením tohoto obsahu v důsledku použití Služby.
 • Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou Talkey uživateli v důsledku zaviněného porušení povinností Provozovatele dle těchto Podmínek, přičemž odpovídá pouze za skutečnou škodu a nikoliv za škodu ve formě ušlého zisku. Provozovatel odpovídá Talkey uživateli za škodu ve smyslu tohoto ustanovení nejvýše do částky rovnající se dvojnásobku Kupní ceny za Licence subscription v Období Služby, v němž ke škodě došlo. Provozovatel neodpovídá za jakékoli nepřímé a druhotné škody, nenacházející se v přímé příčinné souvislosti s porušením jeho povinností dle těchto Podmínek.
 • Provozovatel dále neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku mimořádné a nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli, ve smyslu § 2913 odst. 1 obč. zákoníku (zejména poškození nebo zničení šifrovacího serveru Služby v důsledku přírodní katastrofy apod.). Vyloučení odpovědnost trvá pouze po dobu existence dané překážky.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah souborů Talkey uživatele, které byly prostřednictvím Talkey zašifrovány.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah komunikace mezi Talkey uživateli, k níž je Talkey využíván. Odpovědnost Provozovatele za obsah komunikace se řídí zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.
 1. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
 • Uzavřením smlouvy o dodání Talkey produktu a rozbalením originálního obalu Talkey produktu obsaženého v zásilce, nebo stažením a instalací softwarové verze Talkey produktu, uděluje Provozovatel Talkey uživateli licenci, tj. právo k výkonu autorských majetkových práv k software Provozovatele zahrnutém v Talkey v rozsahu nezbytném k užívání Služby a k účelu dle těchto Podmínek, v následujícím rozsahu:
  1. licence je udělena jako nevýhradní;
  2. časový rozsah licence není omezen;
  3. licence je udělena jako úplatná, přičemž licenční poplatek je zahrnut v ceně za poskytnutí Talkey produktu, příp. v ceně Licence subscription, jde –li o prodloužení Období Služby;
  4. množstevní rozsah licence je omezen na počet Tokenu a počet e-mailových adres, k nimž byla Služba Talkey uživateli zřízena;
 • Doba, po kterou je Talkey uživatel oprávněn užívat aktualizované a nové verze Talkey uvolněné Provozovatelem, je omezena Obdobím Služby. Po ukončení Období Služby je Talkey uživatel oprávněn užívat tu verzi software Talkey, která byla Provozovatelem vydána jako poslední v Období Služby, na které Talkey uživatel uhradil cenu za Licence subscription. Talkey uživatel bere na vědomí, že samotný software Talkey bez poskytnutí Služby neumožňuje šifrování obsahu.
 • Talkey uživatel není oprávněn udělovat jakékoli podlicence třetím osobám, nebo na třetí osoby licenci postupovat. Přechod licenčního oprávnění v důsledku právních skutečností, zahrnujících komplexní přechod práv a povinností na třetí osobu (zejm. korporátní přeměny – fúze) není tímto ustanovením dotčen, za předpokladu, že v rámci těchto skutečností na třetí osobu přechází rovněž práva k e-mailové adrese, k níž byla Služba zřízena.
 • Talkey uživatel není povinen licenci užít. Neužívání licence však nezakládá nárok Talkey uživatele na vrácení jakýchkoliv částek uhrazených za licenci.
 • Talkey uživatel není oprávněn provádět dekompilace software nebo jeho částí včetně Middleware, jiné zpracování, překládání nebo rozmnožování nebo změně aplikace či provádět dekompilace či disassemblace aplikace, než ke kterému je oprávněn dle ust. § 66 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
 • V rámci Talkey byly použity komponenty (softwarové knihovny), licencované v režimu open-source a shareware dle následujících licenčních podmínek:
  1. Qt (http://www.qt.io/)
  2. OpenSSL (http://www.openssl.org/)
  3. Outlook Redemption (http://www.dimastr.com/redemption/download.htm).
 • Provozovatel odpovídá za soulad poskytnutí software Talkey uživateli s uvedenými licenčními podmínkami, neodpovídá však za soulad následného nakládání se software ze strany Talkey uživatelů s těmito licenčními podmínkami.
 • Rozbalením Tokenu a jeho připojením do Zařízení Talkey uživatele Provozovatel uděluje Talkey uživateli podlicenci k užití Middleware výhradně k účelu zajištění komunikace mezi Tokenem a daným Zařízením. Podlicence je udělena osobě, na jejíž počítač je Middleware oprávněně instalován (byť je odlišná od Talkey uživatele). Původním držitelem majetkových autorských práv k Middleware je jeho výrobce, který Provozovateli udělil právo k šíření Middleware způsobem dle těchto Podmínek. Provozovatel odpovídá za soulad těchto Podmínek a podmínek udělování podlicence s licenčními podmínkami výrobce Middleware.
 • Podlicence k Middleware je udělena jako nevýhradní, časově omezená na délku Období Služby, přičemž Talkey uživatel není oprávněn udílet podlicence k užití Middleware nebo jej jakkoli zpřístupňovat třetím osobám.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

myTALKEY s.r.o., IČ 02385694, se sídlem Obránců míru 237/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 57779 se jakožto správce osobních údajů, které mu budou fyzickými osobami – zejména Talkey uživateli (dále jen „subjekt údajů“) poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Správce tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajů Talkey uživatelů, zejména zabezpečil veškerá datová úložiště v souladu se současnými standardy zabezpečení, implementoval elektronické prostředky k ochraně dat před průnikem třetích osob, virů a jiného malware, zabezpečil své prostory před vniknutím nepovolaných osob, a zavedl omezení přístupu k datům prostřednictvím přístupových práv.

 • Správce osobních údajů

Jméno:              myTALKEY s.r.o.

 • Adresa: Obránců míru 237/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava

E-mail:               jacek.makowski@talkey.com

 • Tel: 00420 737 878 248
 • dále jen „správce“
 • Právní základ pro zpracování a účel zpracování
 • Zpracování osobních údajů probíhá na základě některého ze zákonných důvodů uvedených v Nařízení:
 • Zpracování údajů nezbytné pro vytvoření nabídky na Talkey produkt, jednání o této nabídce a zpracování z důvodu jednání o smlouvě, plnění smlouvy uzavřené s Talkey uživatelem, zejména identifikace Talkey uživatele, komunikace s ním, dodávka Talkey produktů, vyřizování reklamací a stížností, poskytování uživatelské podpory
 • Zpracování z důvodu plnění zákonných povinností, zejména daňových a účetních povinností (zejména vedení evidence Talkey uživatelů, vyúčtování Talkey produktů)
 • Zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce, zejména pro vymáhání pohledávek, vedení sporů, vedení případného uživatelského účtu v e-shopu apod.

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů. Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích. Bez poskytnutí identifikačních údajů nelze uzavřít smlouvu. Bez poskytnutí kontaktních údajů je plnění případné smlouvy ztíženo a správce nemusí mít zájem smlouvu bez uvedení kontaktních údajů uzavřít.

K zpracování z těchto důvodů není třeba souhlasu subjektu údajů.

Správce může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů i pro účely marketingových a obchodních nabídek subjektu údajů. Osobní údaje lze pro tento účel využít jen se souhlasem subjektu údajů, vyjma případů, kdy se jedná o oprávněný zájem správce. Subjekt údajů souhlasí, že e-mailová adresa jím poskytnutá v souvislosti s objednávkou Talkey produktu může být využita k zasílání obchodních sdělení ze strany správce s nabídkou obdobného zboží/služby nebo s nabídkou slevy na další nákup. Proti zpracování, předání, popř. jinému využití osobních údajů pro marketingové účely se může subjekt údajů kdykoli vyjádřit prostřednictvím e-mailu, popř. může odvolat svůj souhlas s tímto typem zpracování, využití či předávání údajů. Poté, co správce obdrží nesouhlas subjektu údajů, popř. odvolání, nebude již odpovídající údaje zpracovávat a využívat pro marketingové účely.

 • Kategorie osobních údajů
 • Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytnutém subjektem údajů, a to zejména:
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, příp. adresa trvalého pobytu, u fyzických osob podnikatelů rovněž IČ a DIČ,
 • Kontaktní a jiné údaje: fakturační a dodací adresa, příp. jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, emailová adresa, případně bankovní spojení a další údaje získané dobrovolně od subjektu údajů
  • Příjemci osobních údajů
  • Na základě zákonného důvodu mohou být osobní údaje subjektu údajů poskytnuty jiným osobám či subjektům, a to orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelům informačního systému správce, dopravcům zajišťujícím přepravu zásilek, daňovým poradcům, účetním a jiným osobám poskytujícím správci své služby. Osobní údaje budou dalším osobám předávány jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy mezi těmito osobami a správcem, zejména se bude jednat o jméno, příjmení, telefonický kontakt a doručovací a/nebo fakturační adresu).
  • Doba zpracování osobních údajů
  • Správce bude výše uvedené osobní údaje subjektu údajů zpracovávat po dobu nezbytně nutnou. Nestanoví-li právní předpis lhůtu delší, bude správce zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smlouvy, nejdéle po dobu 5 let od ukončení příslušné smlouvy. Tato doba se prodlužuje o nezbytně nutnou dobu v případě sporu z uzavřené smlouvy.
  • Práva subjektu údajů
  • Osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodním organizacím, ledaže o to požádáte.
  • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
  • Subjekt údajů má dále právo na výmaz osobních údajů, které správce o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
  • Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
  • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se uplatní jen tehdy, jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.
  • V případě, že bude subjekt údajů mít za to, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s GDPR, může podat stížnost správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Pokud je Talkey uživatel zahraničním subjektem, použije se na právní vztah vzniklý ze smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s poskytnutím Talkey české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 • Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy, přičemž jejich znění je Talkey uživatelům neustále dostupné na stránkách Provozovatele, přičemž Talkey uživatel je oprávněn si je kdykoli stáhnout a archivovat pro svou potřebu. V případě, že Talkey uživatel v průběhu doby uzavře s Provozovatelem více smluv, vztahuje se na každý z těchto smluvních vztahů ta verze Podmínek, která byla účinná v okamžiku uzavření konkrétní smlouvy, pokud nebyla Provozovatelem změněna způsobem dle čl.16 Podmínek.
 • V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.
 1. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK
 • Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Provozovatele s Talkey uživateli, možnosti a způsoby uzavírání smluv, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Služeb poskytovaných Provozovatelem.
 • Provede-li Provozovatel změny Podmínek, je povinen to oznámit Talkey uživatelům alespoň 30 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek ve formě e-mailu zaslaného na jejich aktuální e-mailové adresy. Součástí oznámení bude rovněž znění Podmínek ve formátu .pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci.
 • Talkey uživatel je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele. Neodmítne-li Talkey uživatel změny Podmínek, má se za to, že nové znění (novou verzi) Podmínek akceptoval prvním použitím Služby po datu nabytí účinnosti nové verze; to platí pouze tehdy, byla-li Talkey uživateli nová verze Podmínek včas zaslána.
 • Sdělí-li Talkey uživatel Provozovateli, že nové změny Podmínek neakceptoval, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi Provozovatelem a Talkey uživatelem původní znění Podmínek. Provozovatel je v takovém případě oprávněn ukončit smlouvu výpovědí. NEBO Pokud Talkey uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, má právo změny Podmínek odmítnout a vztah vzniklý ze smlouvy ukončit výpovědí zaslanou Provozovateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy byl o změně Podmínek informován, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele. Neukončí-li Talkey uživatel smluvní vztah ve stanovené lhůtě výpovědí, má se za to, že nové znění (novou verzi) Podmínek akceptoval prvním použitím Služby po datu nabytí účinnosti nové verze; to platí pouze tehdy, byla-li Talkey uživateli nová verze Podmínek včas zaslána.
 1. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dnem 11.10.2018

Vzor: Oznámení o odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

Adresát:

myTALKEY s.r.o.

IČ 02385694

Hrušovská 3203/13a,

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí Talkey produktu

………………………………………………………………………………………………………………

Datum uzavření smlouvy (*) /datum převzetí Talkey produktu (*) …………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo  údaje doplňte.